Svetainės naudojimo taisyklės


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sportobi/domains/sportobirza.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 316

1. Sąlygų priėmimas

Naudojimasis Tinklu Vartotojui siūlomas remiantis Vartotojo sutikimu naudotis Tinklu šiose Taisyklėse apibrėžtomis sąlygomis ir nuostatomis. Naudodamasis Tinklu ir jo Paslaugomis, Vartotojas išreiškia savo sutikimą su visomis šiomis sąlygomis ir pranešimais.

„Sporto birža“ pasilieka teisę keisti šias Taisykles, kitas sąlygas, nuostatas, kuriomis remiantis siūlomos Tinklo Paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų įkainius. Naudojimasis Tinklu ir jo Paslaugomis patvirtina Vartotojo sutikimą su pakeistomis Taisyklėmis.

2. Paslaugos asmeniniam naudojimui

Tinklas ir jo siūlomos paslaugos (toliau – Paslaugos) yra prieinamos tik Vartotojo asmeniniam naudojimui. Tinklu ir/ar Paslaugomis negali būti naudojamasi bet kokiais komerciniais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinių produktų ir paslaugų pardavimui, reklamos ir kitų komercinių pranešimų platinimui ar bet kokiu kitų būdu, siekiant komercinių tikslų.

3. Naudojimasis Paslaugomis

Vartotojas supranta, kad atliekami fiziniai pratimai gali būti sunkūs ir Vartotojas gali sužaloti savo sveikatą. „Sporto birža“ primygtinai rekomenduoja atlikti sveikatos patikrinimą ir fizinės būklės įvertinimą pas profesionalų gydytoją prieš pradedant naudotis Paslaugomis.

Naudodamasis Paslaugomis, Vartotojas savanoriškai prisiima visą ir bet kokią su Paslaugų naudojimu susijusią žinomą ir/ar nežinomą riziką ir/ar bet kokią nepaminėtą riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, fizinės, psichologinės ir emocinės žalos, nežymaus ir/ar sunkaus kūno sužalojimo ir/ar sveikatos sutrikdymo, ligos, mirties riziką, kuri gali kilti bet kokiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, neveikimu, dėl rekomendacijų ir/ar patarimų, suteikiamų bet kurio iš Susijusių asmenų. Vartotojas sutinka, kad naudodamasis Paslaugomis ir dalyvaudamas treniruočių užsiėmimuose ar užsiimdamas bet kokia kita fizine veikla, tai atlieka išimtinai savo rizika.

4. Pretenzijos

Vartotojas aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškia, kad jam yra žinoma, jog „Sporto birža“, jos treneriai, motininės, dukterinės ir/ar kitos susijusios įmonės, licencijos davėjai, rėmėjai, teisių perėmėjai, įgalioti asmenys, vadovai, darbuotojai, partneriai, akcininkai, dalyviai ir bet kokie kiti susiję asmenys (toliau – Susiję asmenys) neatsako už jokį sužalojimą ar turto praradimą. Vartotojas aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia savo atsisakymą nuo teisės reikšti bet kokias pretenzijas ir/ar imtis bet kokių teisinių veiksmų Susijusių asmenų atžvilgiu dėl bet kokio Vartotojo sužalojimo ar turto praradimo naudojantis Paslaugomis.

5. Registracijos duomenys

Tinklas skirtas asmenims, ne jaunesniems nei 18 metų (pilnamečiams), ir pateikdamas savo duomenis „Sporto birža“, Vartotojas patvirtina, kad yra pilnametis, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę sudaryti Sutartį ir nėra asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra uždrausta naudotis Paslaugomis.

Pildydamas registracijos Tinkle formą, Vartotojas sutinka: (i) pateikti teisingus, tikslius, savalaikius ir pilnus asmens duomenis bei (ii) tvarkyti ir atnaujinti pateiktus asmenis duomenis, siekiant juos išlaikyti teisingus, tikslius, savalaikius ir pilnus.

Tuo atveju, jeigu Vartotojas pateikia, arba yra pagrįstas pagrindas įtarti, kad Vartotojo pateikti duomenys yra neteisingi, netikslūs, nesavalaikiai ar nepilni, „Sporto birža“ pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti Vartotojo naudojimąsi Vartotojo paskyra ir uždrausti bet kokį Vartotojo naudojimąsi Paslaugomis ar jų dalimi bet kuriuo metu.

6. Draudimas perduoti Vartotojo paskyros informaciją

Vartotojui yra žinoma, kad draudžiama bet kokiam kitam asmeniui perduoti bet kokią Vartotojo paskyros prisijungimo informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pernelyg didelis Vartotojo paskyros naudojimasis Tinklu bus laikomas sukčiavimu ir Vartotojo paskyra bus nedelsiant panaikinta be jokio pinigų grąžinimo.

7. Sutarties nutraukimas

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti su „Sporto birža“ sudarytą abonemento ar individualių Paslaugų įsigijimo sutartį. „Sporto birža“ sumokėtos lėšos už nepanaudotus abonementus ir/ar individualias Paslaugas negrąžinamos.

8. Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius

Tinkle gali būti nuorodų į kitas svetaines ir tinklalapius (toliau – Susiję tinklalapiai). „Sporto birža“ nekontroliuoja jokių Susijusių tinklalapių ir neatsako už bet kokio Susijusio tinklalapio turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias nuorodas, pakeitimus ar atnaujinimus. Nuorodos į Susijusius tinklalapius Tinkle pateikiamos tik Vartotojo patogumui ir nereiškia Tinklo bendradarbiavimo su tokiais Susijusiais tinklalapiais, jei aiškiai nenurodyta priešingai.

9. Neteisėtas naudojimasis Tinklu

Vartotojas garantuoja, kad nesinaudos Tinklu jokias neteisėtais ar šiomis Taisyklėmis draudžiamais tikslais. Draudžiama naudotis Tinklu bet kokiu būdu, kuriuo būtų pakenkta ar kuriuo būtų pažeidžiamas, išjungiamas, perkraunamas Tinklas, ar kuriuo būtų trukdoma kitiems Vartotojams tinkamai naudotis Tinklu.

Draudžiama siųsti bet kokias automatines užklausas Tinklui be aiškaus išankstinio „Sporto birža“ leidimo. Be to, draudžiama kopijuoti, perdaryti, kurti atvirkštinį ar kitaip bandyti atkurti Tinklo išeities kodus ar modifikuoti Tinklą bet kokiu kitu būdu.

10. Intelektinės nuosavybės teisės

Tinklas sudarytas iš „Sporto birža“ nuosavybės teise priklausančios ar teisėtai suteiktos naudotis medžiagos, taip pat produktų ir paslaugų, apsaugotų prekių ženklais ar pramoninio dizaino teisėmis, įskaitant autorių teises. Vartotojui nesuteikiamos jokios tiesioginės, netiesioginės ar kitokios licencijuotos teisės bet kokiu būdu, naudojantis Paslaugomis, naudoti bet kuriuos „Sporto birža“ ar bet kuriai trečiajai šaliai priklausančius prekių ženklus, dizainą arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat draudžiama pažeisti „Sporto birža“ ar bet kokiai trečiajai šaliai priklausančias intelektinės nuosavybės teises.

11. Bendravimas Tinkle

Tinkle gali būti skelbimų, pokalbių erdvės, naujienų grupės, forumai ir/ar kitos bendravimo ir ryšio priemonės, skirtos bendrauti su kitais Vartotojais, treneriais ar kitais Tinklo dalyviais (toliau – Ryšio priemonės). Naudojantis Ryšio priemonėmis, Vartotojui draudžiama:

 • šmeižti, piktnaudžiauti, priekabiauti, grasinti ar kitaip pažeisti kitas teisėtas Vartotojų teises (įskaitant teisę į privatumą ir viešumą);
 • publikuoti, įkelti, platinti ar skleisti bet kokią netinkamą, įžeidžiančią, nepadorią ar neteisėtą temą, medžiagą ar informaciją;
 • įkelti failus, kuriuose programinė įranga arba kita medžiaga yra saugoma intelektinės nuosavybės teisės (ar teisės į privatumą ir viešumą), išskyrus atvejus, kai Vartotojui šios teisės priklauso nuosavybės teise arba yra gauti visi reikalingi sutikimai;
 • įkelti failus, kuriuose yra virusų, sugadintų failų arba kitų panašių programinių įrangų ar programų, kurios gali pakenkti kito Vartotojo kompiuterio veikimui;
 • reklamuoti ar siūlyti pirkti arba parduoti prekes ir paslaugas bet kokiais komerciniais tikslais;
 • siųsti grandininius laiškus, platinti nepageidaujamus pranešimus, apklausas;
 • atsisiųsti bet kokį failą, išplatintą kito Ryšio priemonių vartotojo, kai Vartotojas žino arba pagrįstai turi žinoti, kad toks failas negali būti teisėtai platinamas;
 • klastoti ar ištrinti autoriaus rekvizitus, teisines, nuosavybės, kilmės, šaltinio, programinės įrangos ar kitas žymas arba kitus duomenis, esančius bet kokiame įkeltame faile;
 • trukdyti kitiems Vartotojams naudotis Ryšio priemonėmis;
 • rinkti informaciją apie kitus Vartotojus be jų sutikimo;
 • pažeisti bet kokius taikomus teisės aktus ar taisykles.

„Sporto birža“ neturi pareigos stebėti Ryšio priemonių, tačiau pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti Ryšio priemonėmis publikuojamą informaciją, pašalinti, ištaisyti ar atsisakyti publikuoti bet kokią medžiagą ir/ar apriboti Vartotojo galimybę naudotis Ryšio priemonėmis be įspėjimo dėl bet kokių priežasčių savo nuožiūra, taip pat atskleisti bet kokią informaciją, siekiant įgyvendinti teisės aktus, teisinį procesą ar valdžios organo prašymu.

Ryšio priemonėmis paskelbtai medžiagai gali būti taikomi naudojimo, atkūrimo, skleidimo apribojimai. Atsisiųsdamas tokią medžiagą, Vartotojas laikomas atsakingu už tokių apribojimų pažeidimą.

„Sporto birža“ nepriklauso nuosavybės teise jokia medžiaga, Vartotojo pateikiama Tinkle (įskaitant atsiliepimus ir pasiūlymus), tačiau pateikdamas medžiagą, Vartotojas besąlygiškai suteikia teisę „Sporto birža“ naudoti šią medžiagą savo komerciniais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę kopijuoti, platinti, perduoti, viešai skelbti, atgaminti, taisyti, išversti ir pateikti su medžiaga susijusio Vartotojo vardą ir pavardę. Pateikdamas šią medžiagą, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę pateikti, viešinti ar kitaip naudoti šią medžiagą. Jokia kompensacija už Vartotojo pateikiamos medžiagos naudojimą „Sporto birža“ komerciniais tikslais Vartotojui nėra mokama.

12. Atsakomybės apribojimas

Informacija, programinė įranga, produktai ir paslaugos, prieinami Tinkle (toliau – Turinys), gali turėti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Informacijos pakeitimai daromi periodiškai. „Sporto birža“, jos tiekėjai, kiti Susiję asmenys, turi teisę bet kuriuo metu atlikti pagerinimus ir/ar pakeitimus Tinkle. Patarimais, gautais naudojantis Tinklu ar Paslaugomis, neturi būti vadovaujamasi priimant asmeninius, medicininius, teisinius ar finansinius sprendimus ir bet kokiu atveju rekomenduojama kreiptis į atitinkamą profesionalų specialistą dėl konkrečių patarimų, pritaikytų Vartotojo situacijai.

„Sporto birža“, jos tiekėjai, kiti Susiję asmenys nepateikia jokių garantijų dėl Turinio tinkamumo, patikimumo, prieinamumo, savalaikiškumo ir tikslumo. Kiek tai maksimaliai leidžiama taikytinais teisės aktais, Turinys pateikiamas toks, koks yra, be jokių garantijų ar išlygų. Šiuo „Sporto birža“ ar jos tiekėjai, kiti Susiję asmenys paneigia bet kokias numanomas Turinio garantijas ar išlygas.

Kiek tai maksimaliai leidžiama taikytinais teisės aktais, „Sporto birža“, jos tiekėjai, kiti Susiję asmenys neatsako už Vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius, išlaidas ir pelno nuostolius arba bet kokius kitus nuostolius, kylančius dėl, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų, galimybės naudotis Tinklu praradimo, susijusius su galimu arba faktiniu naudojimusi Tinklu ir/ar Paslaugomis, naudojimosi Tinklu ir/ar Paslaugomis trikdžiais.

13. Prieigos ribojimas

„Sporto birža“ pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo apriboti ir/ar nutraukti Vartotojo teisę naudotis Tinklu ir/ar Paslaugomis (ar jų dalimi) bet kuriuo metu.

14. Bendrosios nuostatos

Kiek tai maksimaliai leidžiama taikytinais teisės aktais, Vartotojas sutinka, kad visi ginčai, kylantys iš ar susiję su Tinklo ir/ar Paslaugų naudojimu, yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Vilniaus miesto teritorinį teismingumą.

Naudojimasis Tinklu yra neleidžiamas tose jurisdikcijose, kuriose negalioja visos šiose Taisyklėse numatytos sąlygos ir nuostatos. Šios Taisyklės sudarytos lietuvių kalba ir joms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. „Sporto birža“ turi teisę vykdyti valdžios, teisėsaugos ir teismo nurodymus, susijusius su Vartotojo naudojimusi Tinklu ir/ar Paslaugomis, Vartotojo pateikta ar „Sporto birža“ surinkta apie Vartotoją bet kokio pobūdžio informacija.

Vartotojui yra žinoma, kad naudojimasis Tinklu ir/ar paslaugomis nesukuria bendros įmonės, partnerystės, darbo ir jokių kitų santykių tarp „Sporto birža“ ir Vartotojo.

Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa dalinai arba visai negaliojanti (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostatas dėl atsakomybės apribojimo), ji nedaro negaliojančiomis likusių šių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju negaliojanti nuostata laikoma pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą kaip ir negaliojanti nuostata.

Jeigu nenurodyta kitaip, ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą su Vartotoju dėl Tinklo naudojimo ir jai yra teikiama pirmenybė prieš visus kitus bet kuriuo metu Vartotojui pateiktus pasiūlymus raštu, žodžiu, elektronine forma, išskyrus abonemento ir/ar individualių Paslaugų įsigijimo sutartis, sudarytas su Vartotoju, kuriam šios Taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštarauja abonemento ir/ar individualių Paslaugų įsigijimo sutartyse nustatytoms nuostatoms.

Vartotojo sutikimas naudotis Tinklu ir/ar Paslaugomis Taisyklėse numatyta tvarka galioja „Sporto birža“, jos teisių perėmėjams, filialams, įgaliotiniams ir kitiems atstovams.

Mūsų partneriai:

Sausis 2021
PATKPnŠS
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31